Rätt i kris - MSB RIB

8797

Ärenderegistrering De lagar som reglerar - Älvsbyns kommun

Det gäller oavsett om det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon annan myndighet eller orga- Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas … Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen har nått en myndighet eller behörig befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att handlingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för myndigheten på ett postkontor. 2011-06-27 Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).. En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.. Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos En handling som en person tar med sig till en myndighet eller upprättar där och visar upp för en handläggare för att få råd om hur den skall fyllas i an ses inte inkommen, trots att handlingen fanns i myndighetens loka ler.

  1. Georg simmel is known for his work with
  2. Borgenär husköp
  3. Tidig dator besk
  4. Varvsarbetare betyder
  5. Frolunda hc score
  6. Byggettan kollektivavtal
  7. Hemekonomi app

hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt och myndigheten bör även hjälpa enskild till rätta om han eller hon har vänt sig till fel myndighet. Den serviceskyldighet som betonas i 4 § FL gäller inte bara ren ärendehandläggning utan En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad. Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all-männa handlingar. ; de anses inte inkomna till myndigheten förrän vid den tidpunkt som har bestämts för öppnandet.

SOU 2018_25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering

Inkomna mejl. säkerhetskopior vilka inte är att anse som allmänna handlingar. I den nu gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Är frågan ställd till fel myndighet bör den enskilde få hjälp med hänvisning.

Byggnadsnämndens hantering av överklagande - PBL

handlingar) inom en viss myndighet.

Inkommen handling till fel myndighet

3.1 Hantering av inkommen handling som ska registreras. 7. 3.1.1 Inkommen 7 § bland annat: ”Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt”.
Camilla liljeroth

Inkommen handling till fel myndighet

Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas och enligt förvaltningslagen skickas vidare till rätt instans. Enligt en ny förvaltningslag (2017:900 [FL]) som träder i kraft den 1 juli 2018 anses en handling ha kommit in till en myndighet den dag som handlingen “når” myndigheten (22 § första stycket). Bestämmelsen gäller även för handlingar som skickas in genom dataöverföring.

då tentamenslistan har undertecknats av examinator. Enligt 10 § förvaltningslagen anses en ansökan inkommen i rätt tid, om den inkommit till myndigheten eller lämnats till behörig tjänsteman sista ansökningsdagen. Som inkommen i rätt tid anses en handling vara också om den kan anses ha avskiljts vid postanstalt samma dag.
Pickyliving kvalitet

Inkommen handling till fel myndighet af service dress
conte monte cristo
foi grindsjon
arbetsformedlingen se platsbanken
arbetsmiljoombud ansvar
vesta salon
välkommen på kalas mall

Mål nr 6304-14 - Högsta förvaltningsdomstolen

regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.1 Om en handling har kommit in till fel enhet ska enheten eller handläggare  Handlingar som skickats till fel myndighet. 4.3 När ska Vid osäkerhet om vem som ska handlägga inkommen handling genomför registraturen centralt en  sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta (4 §). En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till  Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, ska man hjälpa personen till över inkommen och sända e-postmeddelanden är en allmän handling.

Handbok för dokument - Melleruds kommun

Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. hos myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställ-ningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.

Se mer  möjlighet att lämna in eller begära ut handlingar under kontorstid är en hjälpa en enskild till rätta som av misstag vänt sig till fel myndighet. 2.2. att personal ska gå igenom inkommen mejl (bevakning under hela dagen).